04,Δεκέμβριος,2023
Μπαράζ απολύσεων μετά το lockdown, ποιοι προστατεύονται και ποιοι όχι

Μπαράζ απολύσεων μετά το lockdown, ποιοι προστατεύονται και ποιοι όχι

Advertisements

Αντιμέτωποι με την απόλυση βρίσκονται χιλιάδες εργαζόμενοι με την άρση του lockdown και το άνοιγμα των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Ωστόσο πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ προκειμένου να επιδοτείται ο μισθός των εργαζομένων από το κράτος.

Αναλυτικότερα προστασία από την απόλυση έχουν οι εργαζόμενοι:

  • που ήταν σε αναστολή το προηγούμενο διάστημα. Η προστασία μετά την αναστολή διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα διήρκησε η αναστολή.
  • κλειστών επιχειρήσεων εφόσον μετά το άνοιγμα τους οι εργαζόμενοι μπουν σε αναστολή
  • που εντάσσονται στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
  • που εργάζονται σε επιχείρηση που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα των 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

Ωστόσο οι εργαζόμενοι κλειστών επιχειρήσεων που άνοιξαν ή ανοίγουν το επόμενο διάστημα κινδυνεύουν με την απόλυση καθώς οι εργαζόμενοι αυτοί δεν έχουν προστασία εφόσον η επιχείρηση δεν θέσει σε αναστολή εργαζόμενους, ή δεν τους εντάξει στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Έτσι για τους εργαζόμενους των κλειστών με κρατική εντολή επιχειρήσεων η ομπρέλα προστασίας κλείνει αμέσως μετά την άρση του lockdown με κρατική εντολή, καθώς δεν υπάρχει ρήτρα προστασίας για τους εργαζόμενους μετά το υποχρεωτικό κλείσιμο.

Advertisements

Οι εργοδότες δηλαδή όταν ανοίγουν κι εφόσον δεν κάνουν χρήση των αναστολών συμβάσεων ως ανοιχτοί – πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ, μπορούν να προχωρήσουν σε απολύσεις.

Να σημειωθεί ότι όποια κλειστή με κρατική εντολή ή ανοιχτή-πληττόμενη επιχείρηση βγάλει σε αναστολή εργαζόμενό της δεν μπορεί να απολύσει κανέναν από το προσωπικό της (είτε είναι σε αναστολή είτε όχι) για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή της σύμβασής του.

Για τους εργαζόμενους ανοιχτών αλλά πληττόμενων βάσει ΚΑΔ επιχειρήσεων, όπως επίσης και για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που επαναλειτουργούν και πλήττονται, η προστασία διαρκεί κατ’ αρχήν για όσο χρονικό διάστημα κάνουν οι εργοδότες χρήση του μέτρου των αναστολών, αλλά και μετά το τέλος των αναστολών για χρονικό διάστημα ίσο ακριβώς σε διάρκεια με την διάρκεια των αναστολών.

Το ισόχρονο διάστημα υπολογίζεται με βάση τις ημερολογιακές ημέρες.

Για παράδειγμα μία επιχείρηση που έθεσε σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας κάποιων εργαζομένων της από 5/4 έως 15/4 και τις συμβάσεις εργασίας των ίδιων ή διαφορετικών εργαζομένων από 20/4 έως 28/4, υποχρεούται μετά τις 28/4 να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας για χρονικό διάστημα 20 ημερών, εφόσον η επιχείρηση δεν μπορεί ή δεν θέλει να κάνει χρήση του μέτρου των αναστολών.

Advertisements

Για τον υπολογισμό του ισόχρονου διαστήματος, σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τίθενται σε αναστολή σε διαφορετικής διάρκειας χρονικά διαστήματα, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό διάστημα που οι επιχειρήσεις -εργοδότες έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής.

Η υποχρέωση διατήρησης της θέσης δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.

Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Όποια επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ οφείλει να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό προσωπικού χωρίς να προχωρήσει σε απολύσεις.

Advertisements

Ωστόσο, στον ίδιο αριθμό προσωπικού δε συμπεριλαμβάνονται:

  • οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους,
  • οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης
  • οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει

Πρόγραμμα 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

Στις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που επιδοτείται κάθε νέα θέση εργασίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν, προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων.

Ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου όρου των θέσεων εργασίας αφορά στο σύνολο των μισθωτών αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Στον ανωτέρω αριθμό δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι:

α) των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται ένεκα συ-νταξιοδότησης ή θανάτου,

β) των οποίων λήγει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,

Advertisements

γ) οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς.

 

πηγη

Advertisements