ΚΩΔ.364 Κοινωνικός Λειτουργός – Θεσσαλονίκη
Ζητείται Κοινωνικός Λειτουργός από μη κερδοσκοπικό οργανισμό για τη Θεσσαλονίκη

Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου εργασίας:
 Κοινωνική και Ψυχολογική στήριξη παιδιών με προβλήματα Υγείας
και του περιβάλλοντός τους
 Επισκέψεις κατ’ οίκον και συνοδεία περιστατικών σε διάφορες
υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο.
 Λήψη κοινωνικού ιστορικού.
 Τήρηση Αρχείων
 Διασύνδεση με φορείς και Υπηρεσίες
 Σύμβαση Εξαρτημένης 9 μηνης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ ή ΠΕ).
• Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
• Άριστη Γνώση χειρισμού Η/Υ
• Άδεια Οδήγησης
Επιθυμητά Προσόντα :
• Ενασχόληση και εμπειρία με θεματικές συναφείς με το πεδίο δράσης
του Συλλόγου
• Ικανότητα ανάληψης και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων σε
καθορισμένες προθεσμίες
• Επικοινωνιακές ικανότητες
• Επαγγελματισμός, οργάνωση και συνέπεια
• Ικανότητα εργασίας σε ομάδα, ικανότητα συνεργασίας.
• Ικανότητα ανάλυσης & επίλυσης προβλημάτων
• Μεθοδικότητα – έμφαση στη λεπτομέρεια και οργανωτικές ικανότητες

Οι δυνητικοί υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους έως
τις 20/03/2019 και ώρα 17:00 δηλώνοντας τον κωδικό, τον τίτλο της θέσης
και την περιοχή εργασίας. Επίσης στην περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον
για πέραν της μίας θέσης θα πρέπει να αναφερθεί.

Αποστείλατε βιογραφικό με e-mail: thesshr@hamogelo.gr
Θα ακολουθήσει άμεση αξιολόγηση των βιογραφικών βάσει των
απαραιτήτων προσόντων και προσωπική συνέντευξη των επιλεχθέντων
υποψηφίων.
Τα στοιχεία που θα υποβάλλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το
Χαμόγελο Του Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.