Στον καθορισμό των προϋποθέσεων και την ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας προβλέπει απόφαση που εκδόθηκε σήμερα σε ΦΕΚ. Η επιδότηση θα γίνει μετά από αίτηση στην ΕΕΤΑΑ

Η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πραγματοποιείται με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία έως δύο (2) νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας σε κάθε Δήμο.

Ως δικαιούχοι της χρηματοδότησης ορίζονται όλοι οι δήμοι της χώρας οι οποίοι ήδη λειτουργούν, σταθμούς με τμήματα βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας, τα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων τα οποία ήδη λειτουργούν σταθμούς με τμήματα βρεφικής, παιδικής ή βρεφονηπιακής φροντίδας.

Τα νέα τμήματα δύναται να ενταχθούν σε ήδη λειτουργούντες σταθμούς, εφόσον σε αυτούς υπάρχει ελεύθερος χώρος ικανός να διαμορφωθεί ώστε να τα στεγάσει, ή να αποτελέσουν τμήματα νέου/νέων σταθμού/σταθμών που θα συστήσει ο Δήμος.

Η συνολική επιχορήγηση για τους δικαιούχους των κατηγοριών (α), (β) δε μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 50.000,00 ευρώ για τις κατηγορίες δαπανών για ένα τμήμα δυναμικότητας 12 βρεφών,  ένα τμήμα δυναμικότητας 25 νηπίων.

Ειδικότερα για 69 δήμους του κατωτέρω πίνακα και τα νομικά πρόσωπα αυτών όπου διαπιστώθηκε σημαντική απόκλιση μεταξύ των αξιών τοποθέτησης (vouchers) βρεφών και νηπίων σε μονάδες προσχολικής φροντίδας και των διαθέσιμων θέσεων σε βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, δημοτικούς ή του ιδιωτικού τομέα, η χρηματοδότηση δύναται να ανέλθει στο ποσό των 75.000,00 ευρώ για τη δημιουργία δυο από τα ως άνω τμήματα και για τις κατηγορίες δαπανών του άρθρου. Η συνολική χρηματοδότηση στην συγκεκριμένη περίπτωση δε μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 75.000,00 ευρώ.

Η χρηματοδότησηκαλύπτει τη δαπάνη για:

1) εργασίες ανακαίνισης – επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενων κενών και ελεύθερων κτιριακών χώρων οι οποίοι ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, χρήση και νομή στους Δήμους ή νομικά τους πρόσωπα, ή είναι παραχωρημένοι σε αυτούς κατά χρήση ή μισθωμένοι από αυτούς,

2) το κόστος προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων φροντίδας βρεφών και νηπίων, πιθανές δαπάνες αναγκαίων προπαρασκευαστικών και υποστηρικτικών μελετών και υπηρεσιών. Οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου κάθε νέου τμήματος πρέπει να διασφαλίζουν την απόλυτη τήρηση των προδιαγραφών που ορίζει το π.δ. 99/2017 (Α΄ 141).

Διαδικασία υποβολής εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής για χρηματοδότηση Φορέας υλοποίησης εκτέλεσης και διαχείρισης του προγράμματος είναι η ΕΕΤΑΑ. Οι ειδικότεροι όροι υλοποίησης, εκτέλεσης του προγράμματος και διαχείρισης των μεταβιβαζόμενων πόρων καθορίζονται με προγραμματική σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και της Ε.Ε.Τ.A.A. Α.Ε..

Για τη χρηματοδότηση του προγράμματος τηρείται η παρακάτω διαδικασία:

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δημοσιεύει πρόσκληση προς τους δικαιούχους, για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής προς ένταξη του Δήμου ή του νομικού του προσώπου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Με την πρόσκληση καθορίζονται ο χρόνος υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και λοιπές λεπτομέρειες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση.

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.A.A. Α.Ε. εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής για τη χρηματοδότηση του Δήμου ή του νομικού του προσώπου με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερα των δύο (2) τμημάτων ανά Δήμο, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού του Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου του, ανάλογα με το αν προτίθενται να λειτουργήσουν τα νέα τμήματα Δήμοι ή νομικά τους πρόσωπα.

Η ανωτέρω πρόταση συνοδεύεται από έγγραφο, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα παρακάτω στοιχεία: Τον αριθμό των νέων τμημάτων που θα δημιουργηθούν, την κατηγορία των τμημάτων.

Σύντομη περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών και προμηθειών, τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της ενέργειας, την περιληπτική τεκμηρίωσή του.Την αναθέτουσα αρχή για τις εργασίες και την προμήθεια σε περίπτωση που αρμοδιότητες αναθέτουσας αρχής δεν ασκεί ο δικαιούχος OTA. 4. Νομιμοποιητικά στοιχεία χρήσης του ακινήτου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 99/2017 (κυριότητα του κτιρίου, μισθωτήριο συμβόλαιο, παραχωρητήριο).

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής και το ανωτέρω έγγραφο υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση. 5. Διαδικασία εκταμίευσης της χρηματοδότησης 1. Η χρηματοδότηση των Δήμων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. γίνεται σταδιακά ως εξής: α) Με την υποβολή στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. της περιληπτικής διακήρυξης του διαγωνισμού που θα διενεργήσει Δήμος ή το νομικό πρόσωπο για την εκτέλεση της ενέργειας δίνεται προκαταβολή ίση με το 30% της χρηματοδότησης, σύμφωνα με το ύψος των επί μέρους διακηρύξεων, β) με την υποβολή στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. της τροποποιημένης άδειας λειτουργίας της δομής ή της άδειας λειτουργίας νέας δομής καταβάλλεται το υπόλοιπο 70% της χρηματοδότησης, σύμφωνα με το ύψος των επί μέρους κατακυρώσεων. 2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος μεταφέρεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον προϋπολογισμό έτους 2018 της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. αντίστοιχα με το σχεδιασμό χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων, ως εξής: α) η πρώτη δόση, ίση με το 30% της χρηματοδότησης μεταφέρεται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. μετά την βεβαίωση της οικείας επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρ. 1.α του παρόντος άρθρου, β) η επόμενη δόση μεταφέρεται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. μετά την βεβαίωση της οικείας επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την υποβολή των στοιχείων .

Η υποβολή της περιληπτικής διακήρυξης του διαγωνισμού που θα διενεργηθεί από τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, θα πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι την 30η/6/2018.
(πηγή) ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ