Ανακοινώθηκε η πρόσκληση για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τα προνήπια ηλικίας 4,5 ετών που διαμένουν στους 13 δήμους της χώρας και που εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση το τρέχον σχολικό έτος, αποφάσισε να εκδώσει το ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ, η πρόσκληση αφορά: Μητέρες νηπίων, Μητέρες νηπίων με Αναπηρία, Άτομα (γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών, Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία, που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας νηπίων, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών.

Βρες Δουλειά ΕΔΩ

Δείτε επίσης:

Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενες/οι θα πρέπει να διαμένουν μόνιμα στους 13 Δήμους που αναφέρονται στον κατωτέρω σχετικό πίνακα και στους οποίους, ενώ αρχικά θα τύγχανε εφαρμογής η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση από το έτος 2019- 2020, εν τέλει εξαιρέθηκαν με την υπ’ αριθμ. 127860/Δ1 (ΦΕΚ 3233/Β/22.8.2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενες/νοι, που θα ενταχθούν στην εν λόγω δράση, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Να διαμένουν μόνιμα στους 13 Δήμους, που εξαιρέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στη με αριθμό 127860/Δ1 Κοινή Υπουργική Απόφαση, από την εφαρμογή των προβλέψεων της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 1566/1985, όπως αντικαταστάθηκε με την περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4521/2018 περί δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και η ηλικία του τέκνου τους, για το οποίο θα υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να είναι από τεσσάρων (4) ετών, με τελευταία ημερομηνία συμπλήρωσής τους την 31η Δεκεμβρίου 2019, και έως την ηλικία εγγραφής του στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

β) Να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές/οί ή ως αυτοαπασχολούμενες/οι ή γ) Να είναι άνεργες/οι. 5 Τα έγγραφα δυνάμει των οποίων πιστοποιούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις προσδιορίζονται στο Άρθρο 5 της παρούσας Πρόσκλησης. Εξαιρούνται των προϋποθέσεων συμμετοχής οι αιτούσες/ντες ΑΜΕΑ (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%), ανεξαρτήτως του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος, που είναι εργαζόμενες/οι ως μισθωτές/οι πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, ή αυτοαπασχολούμενες/οι, ή εργαζόμενες/οι με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου είτε εργαζόμενες/οι με εργόσημο ή με άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης, που αιτούνται για τα τέκνα τους σε νηπιακά τμήματα Βρεφονηπιακών Σταθμών και σε Παιδικούς Σταθμούς (Κατηγορία Δομών Α.2.).Δικαίωμα Υποβολής στην παρούσα πρόσκληση έχουν επίσης οι αιτούσες/ντες που έχουν προνήπια ΑΜΕΑ ηλικίας από 4 ετών και επιθυμούν να τα εγγράψουν σε Δομές Κατηγορίας Α.2. με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν: o βεβαίωση αποδοχής από τη Δομή, υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπό της και o γνωμάτευση ιατρού, σχετικής ειδικότητας, ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης στο πλαίσιο λειτουργίας του βρεφονηπιακού ή και παιδικού σταθμού.Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στην παρούσα Πρόσκληση oι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των ΟΤΑ. (α’ και β’ βαθμού) και των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ.

ΟΙ 13 ΔΗΜΟΙ

prosklisi

Τα έγγραφα δυνάμει των οποίων πιστοποιούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις προσδιορίζονται στο Άρθρο 5 της παρούσας Πρόσκλησης. Εξαιρούνται των προϋποθέσεων συμμετοχής οι αιτούσες/ντες ΑΜΕΑ (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%), ανεξαρτήτως του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος, που είναι εργαζόμενες/οι ως μισθωτές/οι πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, ή αυτοαπασχολούμενες/οι, ή εργαζόμενες/οι με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου είτε εργαζόμενες/οι με εργόσημο ή με άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης, που αιτούνται για τα τέκνα τους σε νηπιακά τμήματα Βρεφονηπιακών Σταθμών και σε Παιδικούς Σταθμούς (Κατηγορία Δομών Α.2.).

Δικαίωμα Υποβολής στην παρούσα πρόσκληση έχουν επίσης οι αιτούσες/ντες που έχουν προνήπια ΑΜΕΑ ηλικίας από 4 ετών και επιθυμούν να τα εγγράψουν σε Δομές Κατηγορίας Α.2. με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν: o βεβαίωση αποδοχής από τη Δομή, υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπό της και o γνωμάτευση ιατρού, σχετικής ειδικότητας, ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης στο πλαίσιο λειτουργίας του βρεφονηπιακού ή και παιδικού σταθμού

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στην παρούσα Πρόσκληση oι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των ΟΤΑ. (α’ και β’ βαθμού) και των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ωφελούμενες/νοι, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

β) Να είναι εργαζόμενοι/νες (μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες) ή να είναι άνεργοι/ες 8

γ) Να επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στην Κατηγορία Δομών Α.2. για προ-νήπια από 4 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής υποχρεωτική εκπαίδευση. δ) Να έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ και συγκεκριμένα: τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως δύο (2) παιδιά, τις 30.000€ για μητέρες που έχουν τρία (3) παιδιά, › τις 33.000€ για μητέρες που έχουν τέσσερα (4) παιδιά, και τις 36.000€ για μητέρες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

Το συνολικό (οικογενειακό) εισόδημα, που θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη του ωφελούμενου στην παρούσα, θα προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του Υπουργείου Οικονομικών του φορολογικού έτους 2018 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2018 – 31/12/2018), θα συνυπολογίζονται τα εισοδήματα και των δύο συζύγων/μερών, καθώς και των εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση.

Δείτε εδώ όλη την πρόσκληση

(πηγή)Βρες Δουλειά ΕΔΩ

Δείτε επίσης: