Αρκετές είναι οι προσλήψεις στη ΔΕΔΔΗΕ που «τρέχουν» σε όλη την Ελλάδα.

Το ergasiaotr.gr σας παρουσιάζει όλες τις προκηρύξεις για θέσεις εργασίας στη ΔΕΔΔΗΕ που είναι σε ισχύ το τελευταίο διάστημα. Οι εν λόγω προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ. Σε κάθε προκήρυξη θα υπάρχουν ενεργά links όπου θα βρείτε τα απαραίτητα προσόντα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΜ-Θ Περιοχή Κιλκίς

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2019

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 22/05/2019 έως και 31/05/2019

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΜ-Θ Περιοχή Κομοτηνής

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2019

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 22/05/2019 έως και 31/05/2019

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Περιοχή Αγίου Νικολάου

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2019

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 22/05/2019 έως και 31/05/2019

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΠ-Η Περιοχής Σπάρτης

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2019

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 23/05/2019 έως και 03/06/2019

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Περιοχής Χανίων

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2019

Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας–Θράκης, που εδρεύει στο Νομό ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

1 TE Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

1 ΔΕ Οδηγοί – Μηχανοδηγοί – Χειριστές (Οδηγός)
3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

5 ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς (Υπάλληλοι Γραφείου)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12-02-2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2019

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 21/05/2019 έως και 30/05/2019