Με 400 συμβασιούχους ενισχύονται αυτη την εβδομάδα διαφοροι φορείς του Δημοσίου Τομέα. Δειτε παρακάτω τους διαγωνισμούς που είναι σε εξέλιξη.

 

22 στο Δήμο Ρόδου

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι δύο (22) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων ως κάτωθι αναφέρεται, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου (Πλ. Ελευθερίας 1 – Ρόδος) μέχρι και την 1η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekariofyllis@rhodes.gr. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής της αίτησης με τον προαναφερόμενο τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τη σχετική αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Ρόδου στον Δημαρχιακό Μέγαρο, Πλατεία Ελευθερίας 1, Ρόδος, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού (τηλέφωνα επικοινωνίας: 22413 61214).

 

43 προσλήψεις στο ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, (για την Κεντρική του Υπηρεσία και τις περιφερειακές του οργανικές μονάδες, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας). Αναλυτικά θα προσληφθούν: ΠΕ Γεωτεχνικών 1, ΠΕ Οικονομικών 1, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας 1, ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών 7, ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροσυγκολλητών 2, ΔΕ Χειριστών εκσκαπτικών μηχανημάτων (Υδραυλικού εκσκαφέα) 1, ΔΕ Χειριστών εκσκαπτικών μηχανημάτων (Διαμορφωτήρα γαιών) 1, ΔΕ Γεωργοτεχνιτών 2, ΔΕ Εποπτών Υδρονομέων 2 και ΥΕ Υδρονομέων 25. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΕΒ ΣΟΧ 1 και να την υποβάλουν σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφετε το ονοματεπώνυμο και οι κωδικοί θέσης είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή:Στην Κεντρική Υπηρεσία, 26ης Οκτωβρίου 43 – Θεσσαλονίκη (υπόψη Σ. Μαυροπούλου, με αναπληρώτριες τις Δ. Γοριδάρη, Κ. Τέμπου και Μ. Μπαντή, τηλ.2310543860) από 8.00 π. μ. έως 14.00. – Στην Αλεξάνδρεια, Αριστοτέλους 25 (υπόψη Α. Μηνοπούλου, τηλ.2333023578) από 8.00 π.μ. έως 14.00. Στα Γιαννιτσά, Π. Μελά 17 (υπόψη Θ. Κοπαράνη, τηλ.2382022730) από 8.00 π.μ. έως 14.00.

 

40 προσλήψεις στο Δήμο Παιανίας

Ο Δήμος Παιανίας ανακοινώνει την πρόσληψη 40 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 05/07/2021 για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά: Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους, πρόσφατης έκδοσης (το συγκεκριμένο πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί από τη διαδικτυακή πύλη ermis.gov.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών του ΤΑΧΙSΝΕΤ). Βεβαίωση απογραφής από το ΕΦΚΑ/ΙΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί μη ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο προσωπικός αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ (Α.Μ.) και ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης Β’ ή Γ’ κατηγορίας όπου να φαίνεται η αρχική ημερομηνία κτήσης αυτής και αν απαιτείται , βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας Υπουργείου Συγκοινωνιών για την αρχική ημερομηνία κτήσης αυτής.Πιστοποιητικό Σπουδών καθώς και πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ όπου απαιτείται. Οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο για την απόδειξη της εμπειρίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλλουν μαζί με αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση v.christodoulou@0155.syzefxis.gov.gr από Παρασκευή 22-01-2021 έως και Τρίτη 26-01-2021 πληροφορίες στο τηλ. 213 2030 -729-757.

 

144 προσλήψεις στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

20 θέσεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 05/07/2021.  Θα προσληφθούν: 10 ΥΕ Τραπεζοκόμων και 10 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη στην οποία αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Ευκρινή φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 2. Ο απαιτούμενος ανά ειδικότητα, τίτλος σπουδών για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β της Ανακοίνωσης) 3. Σχετικά με την απόδειξη εμπειρίας: Για τα κύρια προσόντα οι υποψήφιοι που διαθέτουν τη ζητούμενη εμπειρία θα αναφέρουν μόνο τον μήνα ή τους μήνες εμπειρίας στην αίτηση για τον κωδικό θέσης που θα επιλέξουν. Η δε δηλωθείσα εμπειρία ανά κωδικό θέσης θα επαληθεύεται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dbda.applications@gmail.com του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών εντός της ίδιας προθεσμίας.

  Έρχονται προσλήψεις 100 υπαλλήλων 18μηνης διάρκειας στον ΕΦΚΑ

 

19 εργάτες στο Δήμο Παύλου Μελά

Ο Δήμος Παύλου Μελά ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων ως ακολούθως: 15 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, 2 ΥΕ Εργατών Οικοδόμων, 1 ΔΕ Οδηγός με δίπλωμα οδήγησης Γ κατηγορίας (και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων έργου για εκσκαπτικά και φορτωτικά μηχανήματα (τύπου JCB). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέτουν την αίτηση τους και να την συνυποβάλουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: personnel @ pavlosmelas.gr. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 23/1/2021 έως και 26/1/2021.

 

13 χειριστές στο Δήμο Αλμωπίας

Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 05/07/2021. Οι θέσεις είναι: ΥΕ Εργατών Καθαριότητας της υπηρεσίας καθαριότητας 5, ΔΕ Οδηγού της υπηρεσίας τεχνικών έργων 1, ΔΕ Χειριστή Μηχ/των Έργων (γκρέιντερ) της υπηρεσίας τεχνικών έργων 1, ΔΕ Χειριστή Μηχ/των Έργων (φουξ) της υπηρεσίας τεχνικών έργων 1, ΔΕ Χειριστή Μηχ/των Έργων (σαρώθρου) της υπηρεσίας τεχνικών έργων 1, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (εσωτερικού χώρου) των διοικητικών υπηρεσιών 1, ΠΕ Διοικητικού των οικονομικών υπηρεσιών 1, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού των οικονομικών υπηρεσιών 1 και ΔΕ Διοικητικού των οικονομικών υπηρεσιών 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται έντυπο της αίτησης και να την υποβάλλουν, μαζί με τα αναφερόμενα σ’ αυτήν απαραίτητα δικαιολογητικά, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αλμωπίας (Δ/νση: Πλ.Αγγ.Γάτσου-Αριδαία) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερολογιακών ημερών από την ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου ητοι μέχρι και την 27/01/2021

 

8 οδηγοί στο Δήμο Ευρώτα

Ο Δήμος Ευρώτα ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6 μηνών που θα καλύψουν κατεπείγουσες, εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες εξυπηρέτησης των βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου και του δημοσίου συμφέροντος στα πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του στον Δήμο Ευρώτα και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων: 3 ΔΕ Οδηγών (Με επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτων Γ΄ κατηγορίας και με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 2 ΔΕ Οδηγών (Με επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτων Γ΄ κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 1 ΥΕ Χειριστής τρακτερ  και 2 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά ή με αλληλογραφία λόγω λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19 , στο Δήμο Ευρώτα( email: info@eurota.gr ή στη Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών που εδρεύει στο Δημοτικό κτίριο Σκάλας στην Ταχυδρομική Δ/νση: Ι. Λιναρδάκου 5, Σκάλα, Σ.Κ: 23051), ή να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού &Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών στο τηλ: 27353 60020 8 αρμόδιος υπάλληλος κ. Αποστολάκης Γεώργιος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της παρούσας ήτοι από 22-01-2021 έως και την 29-01-2021.

 

12 συμβασιούχοι στον ΟΚΑΝΑ

Ο ΟΚΑΝΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά δώδεκα (12) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Νέες Δομές Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) και Υπνωτήριο» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (9) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής – ΕΚΤ» με τίτλο «Δομές Αστέγων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με έδρα τον Δήμο Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα για το Υποέργο «Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ), ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 2 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 ΠΕ Ιατρός Γενικής Ιατρικής, 2 ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτών, 1 ΠΕ Διοίκηση Επιχειρήσεων, 2 ΠΕ Εργασιακοί Σύμβουλοι Ανέργων, 2 ΔΕ Γενικών Καθηκόντων και 2 ΔΕ/ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση – Υπεύθυνη μόνο με συστημένη επιστολή, στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση: Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών – ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, 10433 – Αθήνα. Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει την 27/01/2021 ημέρα Τετάρτη.

 

11 καθαριστές στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 05/07/2021 για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1 και YE Εργατών Καθαριότητας 10. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική δ/νση dzag.mour@gmail.com και κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου, Άγ. Γεώργιος, Τ.Κ. 37001, Ζαγορά Ν. Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2426.350.124).

  Προσλήψεις 100 υπαλλήλων, 18μηνης διάρκειας στον ΕΦΚΑ

 

4 εργάτες στο Δήμο Αστυπάλαιας

Ο Δήμος Αστυπάλαιας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 05/07/2021 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εκτάκτων και απρόβλεπτων αναγκών, ως εξής:1 ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων), 1 ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας, 2 ΥΕ Εργάτη Γενικών Καθηκόντων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Αστυπάλαιας είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, έως και την Παρασκευή 29/01/2021 και ώρα 11.00 πμ.

 

4 εργάτες στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου

Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Κάτω Νευροκοπίου, που εδρεύει στο Κάτω Νευροκόπι και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων: ∆Ε Ηλεκτρολόγων 1, ∆Ε Υδραυλικών 1 και ΥΕ Εργατών –τριών Καθαριότητας (συνοδών απορριµµατοφόρου) 2. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, µαζί µε τα απαιτούµενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµο Κ. Νευροκοπίου, Σωκράτους 7, Τ.Κ. 66033, Κ. Νευροκόπι, υπόψη κ. Καρπιτσάρη Θεοδώρας (τηλ. επικοινωνίας 2523350145).

 

3 στη Ζαχάρειο Πρότυπο Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η Αγία Παρασκευή»

Η Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η Αγία Παρασκευή» ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Ζητούνται: 2 ΔΕ Βοηθων Νοσηλευτων/τριων και 1 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ζαχαρειος Προτυπος Μοναδα Φροντιδας Ηλικιωμενων «Η Αγια Παρασκευη», Αγία Παρασκευή Λέσβου, Τ.Κ. 81102, (τηλ. επικοινωνίας: 2253031654).

 

11 βρεφονηπιοκόμοι στο Δήμο Κισσάμου

Ο Δήμος Κισσάμου ανακοινώνει  την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021 για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κισσάμου, που εδρεύει στην Κίσσαμο Ν. Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 5 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 3 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και 3 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας εσωτερικών χώρων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κισσάμου , Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας , Πολεμιστών 1941 αρ.2, 73400 , Κίσσαμος , Χανιά (τηλ. επικοινωνίας: 28223 40210).

 

3 στον Οργανισμό Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου

Ο Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 05/07/2021. Οι θέσεις είναι: 1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 ΔΕ Οδηγού και 1 ΥΕ Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Οργανισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου (Δ/νση: Κ. Κοζύρη 18, Άγιος Νικόλαος, τηλ: 28410 86090) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση 2. Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 3. Σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα ειδικά τυπικά προσόντα όπως αυτά προβλέπονται ανωτέρω και αντιστοιχούν στις ανωτέρω ειδικότητες. 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν 3584/2007.

 

2 στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ην πρόσληψη 2 ατόμων ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν: α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια εργασίας Α’ κατηγορίας (Ν.3707/2008) που εκδίδεται από την Αστυνομική Διεύθυνση του Νομού ή τη Διεύθυνση Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του αιτούντος (σε ισχύ). γ) Εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους, στον τομέα φύλαξης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΓΙΑΣΟΣ- ΛΕΣΒΟΥ Τ.Κ.81100, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία υπόψιν κας Δαλέκου Δέσποινας (τηλ. επικοινωνίας: 2252022344).

 

2 διοικητικοί στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ESTIA, ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 2 άτομα. Θα προσληφθεί ένας Διοικητικός Υπάλληλος- Λογιστής (Administrative Assistant- Accountant) και ένας Κοινωνικός Επιστήμονας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: είτε με συστημένη ταχυδρομική αποστολή, υπόψιν κυρίας Κρανιώτη(Αγ. Αναργύρων 9 Ν. Χαλκηδόνα ΤΚ 14343), είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): kednf2@dimosfx. Gr. Πληροφορίες στο 210-2523584, από τις 09:00 έως και τις 15:00 Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και 29/01/2021. Παραλαβή κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 πμ έως και τις 17:00μμ,και έως τις 15:00μμ στις 29/01/2021με απαντητική ηλεκτρονική αποστολή του πρωτοκόλλου παραλαβής.

 

πηγη