Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ανακοινώνει την άµεση πρόσληψη εβδοµήντα (70) ατόµων διαφόρων ειδικοτήτων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά τη διάρκεια λήψης µέτρων αποφυγής και περιορισµού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµπληρώνουν την αίτηση και να την υποβάλλουν µετά των συνηµµένων δικαιολογητικών, µέσα σε προθεσµία πέντε εργάσιµων (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης της παρούσης στον χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.palaiofaliro.gr), ως ακολούθως:
1. Μέσω φαξ στο 2132020346 ή
2. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο tmdioikitiko.dpf@palaiofaliro.gr ή
3. Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου µας (Τερψιχόρης 51 και Αρτέµιδος ΤΚ 17562) µετά από τηλεφωνική επικοινωνία µε το Τµήµα ∆ιοικητικού στα τηλέφωνα 2132020202-207 προκειµένου να οριστεί ραντεβού για την παραλαβή.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πηγή: aftodioikisi.gr