13 θέσεις εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατριών (13) θέσεων για την κάλυψη παροδικών αναγκών των Μαθητικών Κατασκηνώσεων Σαγιάδας Θεσπρωτίας που θα λειτουργήσουν κατά το θέρος 2019 από 26/06/2019 έως και 25/07/2019 με δύο κατασκηνωτικές περιόδους, για τις εξής, κατά αριθμό

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

4. ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ για τους παραπάνω κωδικούς είναι:
– απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος, σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, που παρασχέθηκε σε συναφείς με την ανακοίνωση δομές- δραστηριότητες (μαθητικές κατασκηνώσεις), η οποία θα αποδεικνύεται με βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη δήλωση υποψήφιου που θα φαίνονται αναλυτικά οι εργοδότες και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης.

(πηγή) ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ

Μην Χάσετε: Δεσμεύτηκε το ποσό για τους δικαιούχους ΚΕΑ, Σχέδια αύξησης επιδομάτων, συντάξεων, 25.000 προσλήψεις κ.α.